La Patent Unitària

Quan l’Acord de l’UPC entri en vigor, el nou sistema aplicarà a qualsevol patent europea. No obstant això, durant un període transitori, per a les les patents europees “clàssiques” serà possible evitar la jurisdicció de l’UPC mitjançant el registre d’un opt-out que podrà presentar-se fins i tot abans que l’Acord entri en vigor.Qualsevol patent europea concedida que es trobi dins el període d’1 mes després de la concessió es podrà registrar com a patent unitària sempre que es compleixin els requisits substantius i formals indicats anteriorment.