Mitjançant la Resolució del 9 de maig de 2019, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) realitza la convocatòria per a la concessió de subvencions per al foment de les sol·licituds de patents per a l’any 2019. L’extracte d’aquesta resolució s’ha publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) del 28 de maig de el 2019.

Al BOE s’estableix que el termini de presentació de sol·licituds serà d’un mes a partir del dia següent a la seva publicació, és a dir, des del 29 de maig de 2019 fins el 28 de juny de el 2019.

En aquesta etapa, la convocatòria d’ajudes només està vinculada al programa de foment de les sol·licituds de patents i models d’utilitat a l’exterior. El programa nacional es convocarà posteriorment. A continuació, passem a detallar les condicions i requisits del programa internacional.

Activitats subvencionables

  1. a) Extensió de protecció d’una sol·licitud de patent o d’un model d’utilitat a l’estranger a través dels tràmits assenyalats en les convocatòries.
  2. b) Certes activitats realitzades dins del procediment internacional PCT.

 

Condicions específiques

  1. a) Que hi hagi un punt de connexió amb l’OEPM en relació amb la sol·licitud prioritària o la PCT corresponent.
  2. b) Tots els imports subvencionables estan vinculats a les taxes oficials i algunes traduccions relatives als conceptes d’aquestes subvencions.
  3. c) Hi quanties de referència (annex I de la Resolució); imports màxims (60.000 euros per cada sol·licitant i 65.000 EUR a la cas de PIME o persona física) i percentatges d’assignació per a les activitats i imports subvencionables sobre aquestes quanties de referència (80% excepte en el cas de PIME o persona física per a les quals serà el 90%).
  4. d) Les activitats objecte de subvenció són aquelles la despesa de les quals s’hagi realitzat entre del 01 de juliol de 2017 fins al 31 de desembre de 2018.
  5. e) Els beneficiaris poden ser persones físiques i jurídiques amb domicili a Espanya i que siguin titulars de les sol·licituds de patent o models d’utilitat. Dels beneficiaris queden excloses les entitats amb dependència o vinculació al sector públic i altres limitacions generals que estableixen a l’article 18.2 del BOE.
  6. f) Si el sol·licitant de l’ajuda no és el (únic) sol·licitant de la patent o model d’utilitat, ha de presentar una declaració conforme totes les parts interessades estan assabentades i conformes amb que el sol·licitant de l’ajut hagi demanat la subvenció a l’OEPM . En tot cas, l’ajuda s’atorgarà proporcionalment a les despeses sufragades per cada sol·licitant segons es declari o evidenciï de la documentació aportada

Per a informació addicional sobre aquests ajuts així com major detall sobre qui pot beneficiar-se, límits aplicables, altres requisits, formalitats i imports màxims de subvenció, podeu revisar el contingut complet de les bases d’aquestes convocatòries així com contactar directament amb l’OEPM al telèfon 902 157 530 o per correu electrònic .

Com a informació final, la pàgina web de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) dedica un apartat a informació sobre diferents tipus d’ajuts abastant altres diferents de les esmentades en aquest document.