L’Enlarged Board of Appeal (EBA) ha confirmat que pels disclosed i els undisclosed disclaimers s’han d’aplicar test separats de cara a avaluar que no contradiuen l’Art.123(2).

El test de la G1/03 continua sent el correcte per avaluar els undisclosed disclaimers. Pels disclosed disclaimers (els descrits en la sol•licitud com una realització de la invenció) segueix aplicant el test “gold standard” com es defineix a la G2/10, és a dir, que s’ha d’avaluar si la matèria que queda a la reivindicació després de la introducció del disclaimer compleix amb l’Art.123 (2) en el sentit que està descrita explícita o implícitament i de manera directa i no ambigua a la sol•licitud tal com es va presentar.