El passat 6 de febrer, el director de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) va aprovar les noves directrius per a la tramitació uniforme de les diverses modalitats de propietat industrial que es tramiten a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM).

En particular, les directrius inclouen apartats sobre:

– Examen de sol·licituds de patents
– Procediments de concessió, oposició, limitació i informe de cerca de sol·licituds o models d’utilitat
– Procediments de concessió relatius a topografies de semiconductors
– Procediments de concessió i oposició relatius a dissenys industrials

Les noves directrius no tenen caràcter vinculant i per tant no constitueixen normes amb valor jurídic enfront de tercers. Pretenen proporcionar una guia eficient sobre les pràctiques de l’OEPM, reflectir les resolucions judicials pertinents i interpretar la normativa aplicable.

Les noves directrius es poden descarregar al següent enllaç