El passat 6 de febrer de 2019, el Senat va aprovar el Projecte de Llei de Secrets Empresarials. Mitjançant aquesta Llei s’incorpora al dret espanyol la Directiva (UE) 2016/943 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, relativa a la protecció dels coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgats (secrets comercials) contra la seva obtenció, utilització i revelació il·lícites.

El text entrarà en vigor als 20 dies de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. No es preveuen modificacions al text que es pot consultar aquí.

Amb anterioritat a aquesta llei, la regulació dels secrets empresarials es trobava principalment a l’article 13 de la Llei 3/1991 de competència deslleial, que esdevé modificat amb l’entrada en vigor d’aquesta nova legislació.

Dins de les novetats de la llei es destaquen les següents:

 • Definició de secret empresarial: qualsevol informació o coneixement, inclòs el tecnològic, científic, industrial, comercial, organitzatiu o financer, que sigui secret, tingui valor comercial i hagi estat objecte de mesures raonables per part del seu titular per mantenir-lo en secret.
 • El secret empresarial com objecte de propietat: règim de cotitularitat, de transmissió o de llicència.
 • Definició de les conductes constitutives de violació de secrets empresarials així com aquelles conductes lícites en l’obtenció, utilització i revelació de secrets empresarials.
 • Accions de defensa: incloent la regulació de la indemnització de danys i perjudicis i l’establiment d’un termini de prescripció especial per a aquestes accions de defensa.
 • Establiment d’eines efectives per a la tutela judicial de la posició jurídica de titulars de secrets empresarials. Dins d’aquestes novetats processals s’estableixen:
  • Regles per preservar el tractament confidencial de la informació que s’aporti o es generi en el procés i que pugui constituir secret empresarial.
  • Marc normatiu pel desenvolupament de diligències de comprovació de fets, d’accés a fonts de prova en poder de la contrapart o de tercers i, si s’escau, d’assegurament de proves.
  • Regles en matèria de tutela cautelar, així com especialitats en relació amb la caució substitutòria, l’alçament de les mesures en cas que durant la pendència del litigi es produeixi una desaparició sobrevinguda del secret empresarial i per a la tutela de la posició jurídica dels tercers que es puguin veure o s’hagin vist afectats desfavorablement per les mesures cautelars.
 • Manteniment de l’atribució del caràcter de competència deslleial a la violació de secrets empresarials.