La Primera Ministra britànica ha sol·licitat avui una ampliació de 3 mesos de la data per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea (UE), fixada actualment pel 29 de març de 2019 amb l’objectiu de continuar amb les negociacions amb la UE.

En els propers dies se sabrà si la UE accepta aquesta ampliació, durant quin període o si efectivament el Regne Unit sortirà de la UE el 29 de març de el 2019.

L’Oficina de Patents i Marques del Regne Unit (IPO), el 8 de març de 2019, va actualitzar la nota que emesa al febrer d’aquest any informant sobre els possibles escenaris post-Brexit respecte dels drets de propietat industrial que ara tenen abast europeu, en particular, les marques europees (MUE) i els dissenys comunitaris (RCD).

La nota no indica canvis substancials respecte l’anterior i en aquest sentit, recordem els termes de la nostra notícia del 21 de gener del 2019 on expliquem els diferents escenaris.

Independentment de les condicions de la sortida respecte les MUEs i els RCDs, segueix existint la possibilitat de sol·licitar protecció com a marques i dibuixos o models nacionals o com designació posterior via el Sistema de Madrid per a la marca internacional en qualsevol moment.

En el cas de les MUEs i RCD registrats, si no s’accepta o preveient que no s’accepti una ampliació de la data del 29 de març de 2019, hi ha la possibilitat de presentar la renovació anticipada abans d’aquesta data per a aquelles MUE i RCD el venciment dels quals sigui igual o anterior al 28 de setembre de 2019 (o en tot cas, 6 mesos després de la data efectiva del Brexit, si fos una altra data diferent del 29 de març). D’aquesta manera, el titular de la MUE o RCD podrà evitar pagar una renovació a l’EUIPO i també a l’IPO per a la marca o disseny que resulti equivalent després de la sortida.

Tractament diferent mereixen les sol·licituds de MUEs i RCDs que no s’hagin concedit encara en la data de sortida de la UE. En aquests casos, hi ha també l’opció de sol·licitar des d’ara protecció nacional al Regne Unit de forma independent, tot i que aparentment l’Oficina de Marques del Regne Unit també té la intenció d’implementar un període per poder re-sol·licitar-los com a drets nacionals del Regne Unit reconeixent la seva data de sol·licitud i/o prioritat.

Finalment, en relació amb aquells contractes d’IP (transferència de tecnologia, contractes de distribució, transferència de materials, recerca i desenvolupament, entre d’altres) que hagin estat subscrits abans de la sortida de la UE, des ZBM recomanem revisar l’objectiu del contracte i la situació particular de cada acord sobretot quan el territori del Regne Unit com a part de la UE era o és un element determinant per a dur a terme o complir amb les obligacions de les parts i/o incideix amb les condicions inicialment acordades entre elles.

A ZBM seguim alerta de qualsevol novetat que es pugui produir i restem a la vostra disposició per comentar el vostre cas concret.