El 21 de desembre de 2018, el Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei 23/2018 la modificació parcial de la Llei 17/2001 de Marques amb el propòsit de transposar la Directiva (UE) 2015/2436, de 16 de desembre de 2015, en matèria de marques.

D’entre els principals canvis, en sintonia amb l’actual dret de marques de la Unió Europea, destaquen els següents:

  • S’elimina el requisit de representació gràfica del signe. Això permetrà adaptar els formats en els que representar els signes a la tecnologia disponible a cada moment.
  • S’estableixen de forma més sistemàtica algunes prohibicions de registre relacionades amb les denominacions d’origen, termes tradicionals de vins, especialitats tradicionals garantides i les denominacions d’obtencions vegetals.
  • S’elimina la categoria de marca o nom comercial notori. Només es contempla la protecció reforçada per a les marques (i noms comercials) que gaudeixin de renom a Espanya (o a la UE, en cas de Marques de la Unió Europea).
  • Es regula la legitimació dels llicenciataris per poder presentar oposició o exercir accions relatives a la violació d’una marca.
  • En els procediments d’oposició es preveu la possibilitat de sol·licitar a l’oponent que acrediti l´ús dels seus drets anteriors, o les causes justificatives per la manca d’ús, si s’acompleixen les condicions temporals corresponents, això com les conseqüències que allò tindrà a l’oposició. Aquesta modificació entrarà en vigor quan es desenvolupi reglamentàriament aquest procediment.
  • L’OEPM tindrà la competència, compartida en certs casos amb els Tribunals de la jurisdicció civil, per a conèixer de la nul·litat i caducitat de les marques i noms comercials d’Espanya. Aquesta modificació entrarà en vigor al gener de 2023.

Les modificacions entraran en vigor el proper 14 de gener de 2019, amb les excepcions esmentades que entraran en vigor posteriorment.

El contingut complert de la reforma es pot consultar al BOE de 27 de desembre de 2018.