El dimecres 1 de maig de 2019 van entrar en vigor la major part de les modificacions del reglament de marques, oficialment identificat com Reial Decret 687/2002, de 12 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques.

Els canvis es van publicar a través del Reial Decret 306/2019 el passat 30 d’abril de 2019 amb la finalitat d’adaptar-lo a les modificacions que ha patit recentment la Llei de Marques en incorporar la Directiva (UE) 2015/2436 (veure notícia a la nostra web: https://www.zbm-patents.eu/zbm/reforma-de-la-ley-de-marcas-en-espana/).

Entre els canvis procedimentals introduïts val la pena destacar els següents:

  • En els procediments d’oposició s’habilita la via per sol·licitar a l’oponent que acrediti l’ús dels seus drets anteriors, o les causes justificatives de la seva falta d’ús, si es compleixen les condicions temporals per a això, així com les conseqüències que tot això tindrà en l’oposició. Aquesta opció estarà disponible per a les marques objecte d’oposició que s’hagin sol·licitat a partir l’1 de maig del 2019.
  • La sol·licitud de prova d’ús s’haurà de presentar “formal i expressament en document separat i de manera incondicional” en el termini d’1 mes atorgat per contestar l’acord de suspens. El termini per a la presentació de les proves d’ús o de la justificació del no ús serà igualment d’un període d’1 mes.
    Es facilita el procés d’acreditació d’un dret de prioritat reivindicat, així com dels drets anteriors en el cas d’oposicions o de sol·licituds de nul·litat o caducitat, si aquests drets estan en bases de dades acceptades per l’OEPM, gratuïtes i en idioma espanyol.
    S’agilitza el procediment per obtenir la renovació del registre d’una marca o nom comercial quan es tracti d’una renovació total. Es manté l’emissió del títol acreditatiu de la renovació.
  • S’estableixen els requisits per a la sol·licitud en seu administrativa de la nul·litat i caducitat de marques i noms comercials, així com la seva tramitació, si bé aquests procediments no estaran en vigor fins el 14 de gener del 2023.

El contingut complet de la reforma es pot consultar en el BOE de 30 d’abril de 2019. https://boe.es/boe/dias/2019/04/30/pdfs/BOE-A-2019-6345.pdf