Com ja us vam anticipar, el passat 14 de gener de 2023 van entrar en vigor els nous procediments de nul·litat i caducitat de registres de marques espanyoles en seu administrativa que es van establir a la reforma aprovada el 2018 de la Llei 17/2001, de marques.

Serà, per tant, l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) qui ostentarà la competència directa per conèixer de la nul·litat i caducitat de les marques registrades a Espanya. Els tribunals de la jurisdicció civil continuen sent competents per via reconvencional, en el marc d’una acció per infracció de marca.

Des de l’OEPM s’han adoptat els canvis organitzatius, tecnològics i formatius necessaris per afrontar aquest nou repte, que no és trivial, ja que suposa assumir la responsabilitat dels procediments i les resolucions que, fins ara, eren competència exclusiva de la jurisdicció civil.

Mitjançant aquests nous procediments, l’OEPM coneixerà i resoldrà les sol·licituds de nul·litat i caducitat de marques, així com dels noms comercials i les marques internacionals, tots ells amb efectes a Espanya. Aquesta competència és anàloga a què ja ostenta des de fa molts anys l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO) en relació amb les Marques de la Unió Europea.

Una altra gran novetat derivada d’aquesta reforma és que els recursos contra les resolucions de l’OEPM que posin fi a la via administrativa seran competència de l’ordre civil i no del contenciós administratiu. Així s’estableix a la Llei orgànica 7/2022, del 27 de juliol.

 

 

Estarem atents a les novetats que es vagin produint en aquesta matèria, confiant que els canvis serveixin per facilitar aquest tipus de procediments sense haver d’acudir a la via judicial d’entrada amb els corresponents avantatges que això pot suposar: agilitzar la tramitació mitjançant un procediment administratiu més expedit; tenir l’opció d’un procediment administratiu amb costos més baixos que les accions judicials i, no menys important, unificar criteris amb personal especialitzat, en línia amb la jurisprudència existent a nivell europeu.