La Patent Unitària

El nou sistema de litigis

El Tribunal Unificat de Patents serà un nou sistema especialitzat de litigis que permetrà fer valdré els drets d’una patent a nivell europeu, així com la defensa de la seva validesa o revocació mitjançant una decisió única amb efecte a tots els estats membres participants.

El Tribunal es va establir mitjançant un acord internacional al febrer de 2013. Ha estat signat per 24 dels 27 estats membres de la Unió Europea. Només Espanya, Polònia i Croàcia no han signat l’acord. Mentre Polònia no signi l’Acord no serà possible tenir una patent unitària a Polònia tot i que aquest país hagi signat el procediment de cooperació reforçada per a la creació de la patent unitària.

Es podran iniciar accions a l’UPC quan l’Acord hagi entrat en vigor.

L’àmbit territorial de les decisions de l’UPC canviarà al llarg del temps ja que quan l’Acord entri en vigor, el més probable és que no tots els estats participants l’hagin ratificat.

Estructura del Tribunal

L’UPC tindrà un Tribunal de Primera Instància amb divisions locals, regionals i una Divisió Central, i un Tribunal d’ Apel·lacions amb seu a Luxemburg.

Les divisions locals i regionals s’ubicaran en els estats membres contractants que ho sol·licitin. La Divisió Central tindrà la seva seu principal a París i una secció a Munic. Queda per saber com es resoldrà el traspàs necessari de les funcions de la seu assignades inicialment a Londres abans del Brexit.

Els casos es dividiran pel camp de la tecnologia d’acord amb la Classificació Internacional de Patents (CIP) de l’OMPI.

En termes generals, les divisions locals i regionals tractaran principalment els casos d’infracció de patents i la Divisió Central tractarà casos de validesa.

En funció de la divisió que porti el cas, l’idioma serà diferent.

Requisits per l’opt-out / opt-in

L’ UPC tindrà competència exclusiva sobre:
a) les patents europees “clàssiques” en els estats membres que hagin ratificat l’Acord,
b) les patents unitàries, i
c) els certificats complementaris de protecció (CCP) basats en les patents anteriors.

No obstant això, durant un període transitori, serà possible evitar la competència de l’ UPC per a una patent europea “clàssica” excloent-la del sistema (opt-out) sempre que aquesta patent mai hagi estat objecte d’una acció a l’ UPC. Serà possible registrar l’opt-out abans que el sistema entri en vigor. S’espera que aquesta opció estigui disponible
tres mesos abans que l’UPC estigui operatiu.

També serà possible retirar l’opt-out (opt-in) en qualsevol moment sempre que la patent no hagi estat objecte d’una acció davant un tribunal nacional. No es permetrà registrar un segon opt-out.

No es cobrarà cap taxa per excloure una patent europea o sol·licitud de patent europea(opt-out), ni per tornar-les a incloure (opt-in).

El procediment d’exclusió voluntària només estarà disponible durant els primers set anys (prorrogables fins a 14 anys, prèvia revisió després de 5 anys) a partir de l’entrada en vigor de la UPC.

La taxa per a registrar un opt-out està fixada actualment en 80 EUR per cada sol·licitud de patent o patent europea, i es proposa la mateixa quantitat per a la sol·licitud de retirada de l’ opt-out.

Etapes del procediment

El procediment comprendrà quatre etapes: fase escrita (en la qual les parts intercanviaran arguments per escrit), audiència prèvia (interim proceedings) (on un jutge farà tots els preparatius necessaris per a la vista oral), la vista oral, i la decisió del Tribunal. S’espera que l’UPC emeti la seva decisió en un període de 12-14 mesos des de l’inici del procediment com a màxim.

Representació

La representació de les parts serà obligatòria davant l’UPC amb l’excepció de les accions contra les decisions de l’Oficina Europea de Patents relacionades amb la patent unitària. Els representants autoritzats podran ser advocats autoritzats a exercir davant d’un òrgan jurisdiccional d’un estat membre contractant o Agents de Patents Europees amb qualificacions adequades com el diploma en Litigis de Patents a Europa.

Taxes judicials

L’ UPC treballarà amb dos tipus de taxes judicials: taxes fixes (per a tot tipus d’accions) i taxes basades en el valor (per a certs tipus d’accions com accions per infracció o declaracions de no infracció). D’acord amb la proposta actual de les taxes, únicament caldrà pagar taxes basades en el valor quan el valor de l’acció superi els 500.000 EUR.

Es fixaran uns límits màxims respecte les despeses recuperables, que són aquelles despeses incorregudes per la part guanyadora que generalment pagarà la part perdedora. Així, s’estima que aquestes despeses aniran des de 50.000 EUR per accions per valor de fins a 250.000 EUR fins als 3 milions d’EUR per a accions valorades en més de 50 milions d’EUR.

Tuits recents

If you're attending #INTA2023, let's make the most of the last days of this incredible experience! Let's meet, connect, and celebrate together for this wonderful opportunity! @INTA #trademarks pic.twitter.com/4v3bN0EEmw

Last year from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App