La Patent Unitària

La patent unitària

La nova patent unitària és un títol únic de patent que es concedirà amb els mateixos efectes a cadascun dels estats membres participants i es mantindrà com una sola unitat. Es pot considerar com una validació supranacional en lloc d’una validació nacional d’una patent europea.

La patent unitària serà concedida per l’Oficina Europea de Patents (OEP) com qualsevol altra patent europea. Si el sol·licitant desitja obtenir una patent unitària, haurà de registrar la patent europea com a patent unitària en el termini d’1 mes després de la concessió. Durant un període transitori s’haurà de proporcionar una traducció de la patent a l’anglès (si l’ idioma de la patent no era l’anglès) o a qualsevol altre idioma europeu (si l’ idioma de la patent era l’anglès) juntament amb la petició de registre de l’efecte unitari.

Les decisions relatives a infracció i validesa d’una patent unitària s’aplicaran per igual en tots els estats membres participants.

Pel què fa a les transferències i llicències, la patent unitària només es podrà transferir íntegrament. No obstant això, serà possible llicenciar respecte a la totalitat o part dels territoris dels estats membres participants.

Àmbit territorial de la patent unitària

La patent unitària tindrà efecte unitari només en aquells països que siguin estats membres de la patent unitària en el moment del registre de la patent unitària.

Les condicions perquè un país sigui un estat membre de la patent unitària són les següents :
(i) Participar en el procediment de cooperació reforçada per a la creació de la patent unitària en el moment de la petició de registre de l’efecte unitari; i
(ii) Que l’Acord sobre l’UPC estigui en vigor en aquest país en el moment del registre de l’efecte unitari.

El nombre d’estats membres de la patent unitària s’incrementarà al llarg del temps. Per tant, l’àmbit territorial de les patents unitàries serà diferent en funció del moment del seu registre .

Com obtenir una patent unitària

El requisit substantiu per al registre de l’efecte unitari és que la patent europea es concedeixi amb el mateix joc de reivindicacions per a tots els estats membres participants. Això vol dir que tots aquests països han d’estar designats a la patent europea. La retirada d’una o més designacions o la limitació de les reivindicacions en algun dels estats designats impediria al titular l’obtenció de la patent europea amb efecte unitari.

Pel què fa als requisits formals, la petició de registre de l’efecte unitari s’ha de presentar davant l’OEP en el termini d’1 mes després de la data en què es publiqui la menció de la concessió en el Butlletí Europeu de Patents. La petició s’ha de presentar per escrit en l’idioma del procediment.

No es requereix el pagament de cap taxa per la petició de registre de l’efecte unitari.

Un cop s’hagi registrat l’efecte unitari, la patent unitària tindrà caràcter unitari amb efecte retroactiu des de la data de publicació de la menció de la concessió en el Butlletí Europeu de Patents en tots els estats membres participants en el moment del registre.

Cost d’una patent unitària

Els costos de la patent unitària fins a la concessió seran els mateixos que per a qualsevol patent europea. No obstant això, els costos de validació es reduiran considerablement després de la concessió ja que únicament es requerirà una sola traducció durant un període transitori.

Pel què fa a les taxes de manteniment, l’última escala proposada es basa en la suma de les taxes de manteniment que es paguen actualment per als quatre països en què es validen les patents europees amb més freqüència.

Això significa que les taxes de manteniment seran de menys de 5.000 EUR durant els primers 10 anys de la patent. El total acumulat a pagar durant tot el termini de 20 anys serà de poc més de 35.555 EUR.
Les PIME, les persones físiques, les organitzacions sense ànim de lucre, les universitats i els organismes públics de recerca que tinguin la residència o el centre d’activitat principal en un Estat membre de la UE, es beneficiaran d’un “règim de compensació” de 500 euros si la sol·licitud de patent europea o la sol·licitud Euro-PCT que dóna lloc a la patent unitària s’ha presentat en una llengua oficial de la UE diferent de l’anglès, el francès o l’alemany. Amb això es pretén mitigar els costos associats a la realització de la traducció durant un període transitori de 6 a 12 anys.

També es podrà obtenir una reducció de les taxes del 15% si el titular de la patent està disposat a concedir llicències de la seva patent i registrar una llicència de ple dret davant l’OEP. Això significa que els costos de manteniment per a una patent podrien reduir-se al voltant de 5.000 EUR durant els 20 anys que pot durar la patent.

Com afectarà el nou sistema a les patents existents

Quan l’Acord de l’UPC entri en vigor, el nou sistema aplicarà a qualsevol patent europea. No obstant això, durant un període transitori, per a les patents europees “clàssiques” serà possible evitar la jurisdicció de l’UPC mitjançant el registre d’un opt-out que podrà presentar-se fins i tot abans que l’Acord entri en vigor.

Qualsevol patent europea concedida que es trobi dins el període d’1 mes després de la concessió es podrà registrar com a patent unitària sempre que es compleixin els requisits substantius i formals indicats anteriorment.

– Opcions per obtenir protecció per patent a Europa després de l’entrada en vigor del nou sistema
Una vegada el paquet de patent unitària (UP & UPC) hagi entrat en vigor, hi haurà tres opcions per aconseguir protecció per patent a Europa:
a) Patent unitària
b) Validacions nacionals de la patent europea
c) Patents nacionals concedides per les oficines nacionals.

La patent unitària no s’estendrà ni als estats membres no participants, ni als països que no hagin ratificat l’Acord de l’UPC, ni a països de fora de la Unió Europea. Si es desitja cobrir també aquests territoris, s’haurà d’ utilitzar una combinació de les opcions anteriors, com per exemple una patent unitària i validacions nacionals de la patent europea.- –

Mesures transitòries de l’OEP abans de l’entrada en vigor

L’OEP ja ha anunciat que, a fi de donar suport als sol·licitants de patents en una ràpida adopció de la Patent Unitària, introduirà mesures transitòries respecte a les sol·licituds de patents europees que hagin arribat a la fase final del procediment de concessió. Aquestes mesures estaran disponibles abans de l’entrada en vigor del sistema de la Patent Unitària fins al final del període de l’aplicació provisional.

Així, serà possible presentar anticipadament sol·licituds d’efecte unitari per a aquelles patents que reuneixin les condicions necessàries, així com presentar una sol·licitud d’ajornament de la decisió de concessió d’una patent europea després d’enviar una comunicació segons l’article 71(3) del CPE i abans d’aprovar el text destinat a la concessió per a aquelles patents que es concedeixin abans de l’inici del nou sistema.

Tuits recents

If you're attending #INTA2023, let's make the most of the last days of this incredible experience! Let's meet, connect, and celebrate together for this wonderful opportunity! @INTA #trademarks pic.twitter.com/4v3bN0EEmw

About a year ago from ZBM Patents's Twitter via Twitter Web App